MANUAL DELS DELEGATS


 

OBJECTIU D’AQUEST MANUAL

L’objectiu d’aquest manual és informar i formar a tots els delegats del nostre club, en el desenvolupament de la seva tasca.

TIPUS DE DELEGAT

Hi ha dos tipus de delegat i les seves tasques i funcions són diferents. Els tipus de delegat que existeixen són:

 • Delegat d’equip.
 • Delegat de pista.

QUÈ VOL DIR SER DELEGAT D’EQUIP?

Ser delegat d’equip significa ser la persona proposada pel club, per representar sempre a l’equip assignat, en totes les tasques necessàries lligades al desenvolupament de la bona pràctica de l’hoquei, seguint sempre criteris ètics, de respecte vers tothom, i de bona organització.
El Delegat d’equip ha de conèixer els reglaments de la Federació i les competicions en que participa l’equip al qual representa.
Ha d’acompanyar l’equip en tots els partits que jugui, tant de local com de visitant. Si pel motiu que sigui, no pot acompanyar l’equip, ha de buscar un substitut.
Les tasques del delegat d’equip sempre han d’anar dirigides a vetllar per la bona actuació dels tres paràmetres importants definits pel club:

 • Àmbit social.
 • Organització esportiva.
 • Imatge del club.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PORTAR

Per poder ser delegat del club, la persona indicada ha de tenir una llicència federada, que l’acredita com a tal. Aquesta llicència ha de ser proporcionada pel club.
Sense llicència federativa, la persona assignada no pot exercir com a Delegat del club.

TASQUES A REALITZAR PEL DELEGAT D’EQUIP

TASQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL

El Delegat d’equip, ha de vetllar per que es duguin a terme totes les accions necessàries per mantenir un bon ambient social dintre de l’equip, i amb el club. Dintre d’aquest apartat s’han d’incloure:

TASQUES DE COMUNICACIÓ.
 • Ha de ser la persona que canalitzi la comunicació i la informació entre:
  • L’equip i el Coordinador, informant a aquest de les necessitats, inquietuds o problemes de l’equip.
  • El Coordinador i l’equip, informant a aquest de les decisions preses per la Junta i que afecten a l’equip o a l’entitat.
  • L’entrenador i els pares dels jugadors, han de transmetre al Coordinador assumptes esportius i/o personals.
 • Ha de tenir relació de tots els correus electrònics i telèfons dels pares o jugadors de l’equip representat.
 • Ha d’establir les vies de comunicació necessàries, (correu electrònic, telèfon, comunicat al plafó del pavelló), per informar als jugadors i/o pares de jugadors, de tota la informació necessària per la pràctica de l’hoquei, com pot ser, la convocatòria de jugadors pel partit, els horaris d’entrenament, de partits i de convocatòria pel partit.
TASQUES SOCIALS
 • Ha de detectar possibles problemes de relació dins l’equip i el seu entorn i contribuir a posar-hi solució el més aviat possible.
 • Ha de comunicar a l’entrenador i a la Junta, possibles problemes personals i/o familiars dels membres de l’equip.
 • Ha d’informar als membres de l’equip dels actes socials que afecten o organitza el club, i si és possible, intentar buscar el compromís dels membres de l’equip, en la participació d’aquestos actes.

TASQUES D’ORGANITZACIÓ ESPORTIVA

Les tasques d’organització esportiva, és divideixen en funció del moment al que estan associades. Així doncs tenim:

Tasques associades durant la setmana:

 • Assistir als entrenaments de l’equip i tenir cura de:
  • Donar suport als jugadors durant l’entrenament, assegurant que hi hagi els bidons d’aigua corresponents a cada jugador.
  • Atendre als jugador que sofreixin alguna lesió i trasllat si és necessari al centre sanitari corresponent, portant la fitxa del jugador lesionat.
  • Col•laborar amb l’entrenador en les qüestions organitzatives de l’entrenament.
 • Estarà pendent del vestidor fins que en surti l’últim jugador.
 • Portar el control de la farmaciola de l’equip i comunicar-ho al Delegat de Junta si fa falta afegir cap material.
 • Portar el control dels recanvis del material del seu equip i comunicar-ho al Delegat de Junta si fa falta afegir cap material.
 • Demanar als jugadors o pares, el compromís d’assistència en el proper partit que disputi l’equip i mantenir informat a l’entrenador de la disponibilitat de jugadors.
 • Juntament amb el Director Esportiu, gestionar el calendari de competició del seu equip amb els possibles canvis de dia i hora de joc.
 • Un cop confirmats el dia i l’hora del partit, organitzar l’expedició de l’equip en cas de jugar fora, o l’hora de trobada al pavelló, en cas de jugar a casa.
 • En cas d’haver d’organitzar l’expedició de l’equip, serà el responsable de tota la part logística de l’expedició, (medi de transport, hora de sortida, trajecte a realitzar i llocs on parar a menjar).
 • Analitzar tot el material que és necessitarà pel proper partit i confirmar disponibilitat, (equipació que s’utilitzarà, material de la farmaciola i material dels jugadors).
 • Entregar al Delegat de Junta, la còpia de l’acta i rebut de l’àrbitre del partit anterior.

TASQUES ASSOCIADES AL DIA DEL PARTIT

 • Quan l’equip jugui com a local, farà de Delegat d’equip i de pista. Serà la màxima autoritat a la pista i vetllarà pel correcte desenvolupament del partit, des de l’arribada a la pista fins a la marxa.

Abans del partit.

 • Quan l’equip jugui com a local, haurà de:
  • Identificar-se al senyor col•legiat com a Delegat de pista i complirà amb les instruccions donades per l’àrbitre, com poden ser arreglar deficiències de la pista, o demanar la presència de l’ordre públic.
  • Presentar-se i oferir els seus serveis al delegat de l’equip contrari. Haurà d’informar al delegat contrari del vestidor assignat per l’equip contrincant.
  • Assegurar que estan correctament identificades les fitxes dels jugadors i membres de l’equip. Les lliurarà a l’àrbitre acompanyades del seu DNI corresponent o fotocòpia compulsada.
  • Comprovar que les alineacions de l’equip contrari són les correctes i informar a l’àrbitre si detecta irregularitats.
 • Quan l’equip jugui com a visitant, només farà de Delegat d’equip i haurà de:
  • Un cop al recinte esportiu, contactar amb el delegat local.
  • Examinar l’estat de la pista de joc i del vestuari assignat al seu equip. Si detectés irregularitats, haurà d’informar a l’àrbitre, que ho farà constar en l’acta. Aquestes protestes s’hauran de fer abans de l’inici del partit.
  • Assegurar que estan correctament identificades les fitxes dels jugadors i membres de l’equip. Les lliurarà a l’àrbitre acompanyades del seu DNI corresponent o fotocòpia compulsada.
  • Comprovar que les alineacions de l’equip contrari són les correctes i informar a l’àrbitre si detecta irregularitats.

Durant el partit.

 • Si és el Delegat de l’equip local, haurà de:
  • Ocupar el seu lloc al cantó de la taula del cronometrador, i no l’abandonarà excepte per complir altres funcions assignades. En partits de categories inferiors, assumir la funció de cronometrador i anotador, encarregant-se de controlar el temps, les faltes i els gols que han de constar al marcador.
  • Impedir l’accés a la zona de joc al personal no autoritzat. En aquest cas, el personal autoritzat seran els jugadors i cos tècnic dels dos equips, forces d’ordre públic o creu roja, premsa autoritzada i empleats del club.
  • Ser el responsable del bon desenvolupament del partit, si per aquest motiu ho considera necessari, per iniciativa pròpia o del col•legiat, sol•licitarà la protecció de les forces d’ordre públic i col•laborarà amb ells en tot el que sigui necessari.
  • Atendre als jugadors lesionats, organitzant si és necessari, el trasllat al centre mèdic. Informarà al delegat visitant del centre mèdic al que ha de portar al jugador lesionat. Facilitant a les famílies el full de la mutua amb el corresponent segell del club que hauran de presentar en els serveis mèdics que acudeixin.
 • Si és el delegat de l’equip visitant, haurà de:
  • Ocupar el seu lloc al cantó de la taula del control de faltes i no l’abandonarà excepte per complir altres funcions assignades. En partits de categories inferiors, assumirà la funció del control de les faltes.
 • Tant si és el delegat local o visitant, en absència del delegat auxiliar, serà el responsable de:
  • Subministrar durant el partit, l’aigua i eines necessàries als jugadors.
  • Ajudar a fer correctament els canvis dels jugadors, tenint cura de que primer surti de pista el jugador substituït i acte seguit entri en pista el nou jugador.
  • Col•laborar amb l’entrenador i recollida de dades estadístiques, si s’escau.

Després del partit.

 • Si és el Delegat de pista.
  • Té l’obligació d’acompanyar al col•legiat al seu vestuari i protegir-lo de possibles agressions del públic o membres de tots dos equips.
  • En cas de risc d’agressió, té l’obligació d’acompanyar a l’àrbitre i als membres de l’equip contrari, a un lloc segur que garanteixi la seva seguretat. Si és necessari ha de demanar la presència dels membres de la força pública.
 • Tant si és delegat local com visitant.
  • Ha de supervisar l’acta del partit i comprovar que no hi ha errors. Aleshores ha de signar l’acta del partit i recollir una còpia. En cas de discrepància amb el que reflecteixi l’acta, el capità de l’equip farà constar el “protesto” a l’acta amb la seva signatura.
  • Ha de fer el pagament a l’àrbitre de les tarifes en concepte d’arbitratge, recollint el corresponent rebut que haurà d’entregar durant la setmana al Delegat de Junta.
  • Ha de recollir les fitxes de jugadors del seu equip i tornar els DNI a les persones corresponents.
  • Ha de revisar que queden correctament recollits la farmaciola, el material i la resta de l’equipament.
  • Ha d’està pendent del vestidor fins que en surti l’últim jugador, assegurant-se que les instal•lacions quedin en condicions de poder entrar-hi un altre equip.

TASQUES DE IMATGE DEL CLUB

El Delegat ha de vetllar per la bona imatge del Club en qualsevol moment, tant sigui en els entrenaments com en els partits. Haurà de tenir cura de:

 • Comportar-se de manera respectuosa en tot moment amb l’àrbitre i components de l’equip contrari, tant jugadors i membres, com pares i mares.
 • Que tots els membres de l’equip tinguin una actitud de respecte vers els companys, àrbitres, jugadors i membres de l’equip contrari i públic en general.
 • En les convocatòries, tots els jugadors de l’equip portin la roba oficial del Club, (xandall, equipació de passeig, etc).
 • Que els jugadors i els seus pares o acompanyants compleixin amb les normes internes del club.
 • Informar a la Junta directiva si hi ha actituds impròpies que perjudiquen la bona imatge del club.

La Junta, temporada 14-15