MESURES COVID-19 PÚBLIC PARTITS


 

PROTOCOL ACTUACIÓ PREVENCIÓ


PROTOCOL ACTUACIÓ PREVENCIÓ COVID C.P. MONJOS

MESURES GENERALS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
 • Es recomana que els desplaçaments dels esportistes i participants, personal tècnic ipersones voluntàries així com del públic assistent, es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles elsdesplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada persona haurà de fer ús individual de les mascaretes.
 •  Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada procurant evitar l’ús de vestidors. 
 • Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com aigua i sabó que es disposarà en tots els espais comuns de la instal·lació.
 • L’ús de mascareta és obligatori en tot moment per a tots els participants a excepció dels esportistes i jutges/àrbitres durant la pròpia pràctica esportiva.
 • El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús, d’acord amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les autoritats sanitàries.
 • Distància interpersonal d’1’5 m o 2’5 m2 d’espai sempre que sigui possible.
 • Traçabilitat de la pràctica esportiva dels participants i els seus grups estables.
 • Declaració responsable dels esportistes, delegats, tècnics i auxiliars.
 • Tal com ha exigit la FECAPA, el C.P. Monjos a nombrat un Responsable d’Higiene i Salut que ha rebut la formació establerta per la FECAPA.
 • El C.P. Monjos comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a totes les persones que integren el C.P. Monjos, especialment als tècnics i auxiliars.

 

MESURES DURANT ELS ENTRENAMENTS
 • El C.P. Monjos seguirà les instruccions marcades per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en l’ús de les instal·lacions municipals.
 • Abans d’entrar a les instal·lacions, el personal de l’Ajuntament prendrà la temperatura de tota persona que entri a dins de les instal·lacions. En el cas que el personal de l’Ajuntament estigui fent una altra tasca, un dels entrenadors presents prendrà la temperatura a tots els esportistes presents abans de començar l’entrenament.
 • ENTRENAMENTS A PORTA TANCADA: l’Ajuntament de Monjos ha establert que els entrenaments es realitzin a porta tancada. Els esportistes hauran d’entrar i sortir de la instal·lació de manera conjunta. Únicament fins a la categoria de benjamins, un adult podrà acompanyar a l’esportista per ajudar a posar patins, però haurà de sortir de les instal·lacions un cop lligat patins i haurà d’esperar a que finalitzi l’entrament i recollir al’esportista fora de les instal·lacions.
 • ÚS DE VESTIDORS I DUTXES DURANT ELS ENTRENAMENTS: El C.P.Monjos seguirà les instruccions marcades per l’Ajuntament de Monjos. Fins a nou avís, els vestidors i dutxes no es podran utilitzar pels entrenaments.
 • Cada equip es considera un grup estable i permanent, i per aquest motiu els jugadors/es només podran entrenar com a màxim amb 3 equips.
 • Abans d’iniciar-se l’entrenament, els entrenadors hauran de desinfectar abans del seu ús el material i equipament esportiu (conus, aros, etc…) d’acord amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les autoritats sanitàries. 

 

MESURES DURANT ELS PARTITS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
 • El C.P. Monjos seguirà les instruccions marcades per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en l’ús de les instal·lacions municipals, així com les instruccions marcades per la FECAPA.
 • ÚS DE VESTIDORS I DUTXES DURANT ELS PARTITS: El C.P.Monjos seguirà les instruccions marcades per l’Ajuntament de Monjos i la FECAPA. El protocol establert en aquest moments, és que es podrà utilitzar els vestidors i dutxes durant els partits. L’Ajuntament de Monjos assignarà i comunicarà el vestidor assignat a cada equip i l’Ajuntament de Monjos realitzarà la desinfecció de l’espai després de cada ús.
 • PÚBLIC EN LES COMPETICIONS I ESDEVENIMENTS: El C.P. Monjos seguirà les instruccions marcades per l’Ajuntament de Monjos i la FECAPA. Les persones assistents hauran de dur mascaretes, mantenir el distanciament de seguretat interpersonal. L’Ajuntament de Monjos assignarà seients pel públic local i visitant deixant 3 seients lliures de cada 4 sense ocupar, excepte si son persones de la mateixa unitat familiar. Es marcaran els seients que
  no es puguin fer servir.
 • Presentació llicències esportistes en format digital (pdf) i/o correu electrònic.
 • Deixar una separació de seguretat d’1’5m o 2’5m2
  a les banquetes.
 • Separació mínima d’1’5m o 2’5m2 entre la taula d’anotadors i la zona d’expulsats.
 • Evitar el contacte a les salutacions (equip contrari, àrbitres…).
 • Les “tablets” amb l’acta del partit només la podran fer servir les persones autoritzades i
  amb desinfecció de mans prèvies i posteriors